Ansökan för inköp av material till examensprojekt

Studenter i BFA3 och MFA2 kan ansöka om att få göra inköp till material för sitt examensprojekt. En ansökan  fylls i och lämnas till administrativ samordnare under tiden 15 - 21 januari 2018. Ansökan inkommen efter 21 januari, handläggs ej.

Beskriv i ansökan hur du planerar att använda materialet  i ditt examensprojekt, samt specificera var det ska inhandlas samt priser. Max tre olika leverantörer per ansökan. Ansökan upp till 3000 kr resp 5000 kr per student/läsår kan godkännas i sin helhet eller delvis. Administrativ samordnare granskar ansökan tillsammans med årskurshandledare och rektor/prefekt godkänner.

Universitetet omfattas av Lagen av offentlig upphandling (LOU) så upphandlade leverantörer ska i möjligaste mån användas, och helst inom Sveriges gränser. Umeå universitet har eget tryckeri och en webbutik med kontorsmaterial. Fråga någon av dina lärare eller någon på kansliet var aktuellt material kan köpas. Ansökan avser inte inköp av teknisk utrustning. Det finns utrustning att låna i Lost&Found.

Svar på ansökan meddelas i slutet av januari och efter det är det möjligt att göra inköp via rekvisition/beställning från administrativ samordnare. Det går inte att göra inköp efter examenstillfället. Avstämning av sökt belopp och inköpt summa görs löpande, om beloppet för inköp överstiger sökt summa kommer detta att faktureras studenten vid terminsslut.

 Blankett ansökan material ex proj 2018