Konsten utgör en självklar del i det globala civilisationsbygget.

Forskning och konstnärligt utvecklingsarbete utgör en självklar del i Konsthögskolans verksamhet. Utgångspunkten är att konstnärlig verksamhet alltid är forskningsorienterad genom sina gestaltningar. Den ger oss tillgång till delar av verkligheten likväl som den föder nya verkligheter, får oss att se och inse perspektiv på människan och människans rum som i annat fall skulle gå förlorade. Konsten utgör en alldeles självklar del i det globala civilisationsbygget. Konsten möjliggör och bereder plats för en mångfald av tankesätt, kulturer och uttryck.

 

När orden bär. Om språkets sinnlighet och skrivandet som relation

Vetenskapsrådsprojekt som pågår under 2015-2016 , projektledare är Linnea Axelsson.

Syftet med mitt arbete är att medvetandegöra språkets sinnliga aspekter och utforska språkets beröring. Den skrivandes praktikbaserade erfarenhet av att umgås med språket står i centrum, men jag orienterar mig också mot såväl läsakten som litteraturkritikens, filosofins och teologins fält. Med hjälp av begreppen "språkets sinnlighet", "språkets beröring", samt "skrivandet som relation" kommer ett kritiskt perspektiv att utvecklas, som problematiserar poesibegreppet, liksom gränsdragningarna mellan essä, poesi och prosa. Denna genrekritik inriktar sig mot skönlitteraturen i stort, men också specifikt mot den konstnärliga forskningen inom litteratur och dess strävan efter att utveckla fruktbara former för att skapa och presentera sina rön. Arbetet kommer att utföras och presenteras genom skrivandet av ett verk - ett slags poetik - som undersöker språkets sinnlighet dels genom själva skrivandet, dels genom mer resonerande delar som går i dialog med källor från filosofins, skönlitteraturens och teologins tanketraditioner.

Ett syfte är också att ge en mer differentierad bild av erfarenheten av transcendens via språket. När sådan erfarenhet ska artikuleras sker det ofta med termer färgade av konfessionella traditioner, man kallar det t.ex. för "andlig" eller "mystisk" erfarenhet. Genom att istället utgå ifrån den skrivandes kunskaper om språkets beröring, kommer den konfessionella erfarenheten att avskiljas från den konstnärliga, så att en mer differentierad och välutforskad bild av detta område, där konfessionslös konst och religiositet möts, kan presenteras.

 

Amphibian De-Creation in Choreography and Philosophy

Forskningsprojekt som finansierats av Vetenskapsrådet 2012-2014. Där samarbetar Per Nilsson med koreografen Björn Säfsten och dansarna Anja Arnquist och Sophie Augot. Slutsymposium under 2015.

The aim of this project is to develop a concept of "dance-thought" under the heading Amphibian praxis and develop the critical relevance such praxis have for dance and choreography as well as for writing and philosophy. This will be done through a series of de-creations in writing with aid of dance and in dance with aid of writing. Through de-creations we aim at a cultural space in which intertwinement of dance and writing turns into a critical praxis with importance for dance and choreography as well as for writing and philosophy.

One aim of the project is creation of a space of contemporary dance poetics. Such a space brings forth critique of understandings of how space, body and motion appear and disappear and provide opportunities for critique of traditional choreography and philosophy.

Our philosophical writing aims at being experimental and closely intertwined with the choreographical project. According to us there are lacking of informed theoretical writings and philosophical treatises, on contemporary dance. This project aims at mending this lack, which we regard as important for both fields. As an intertwined praxis we also aim at developing Amphibian praxis into something unique in its own right with great importance for the cultural project per se. This will be done through a series of choreographies, a book, co-written articles and a series of seminars in combination with performances of the choreographies made in the project.

Amphibian De-Creation in Choreography and Philosophy, Per Nilsson

Introduction, Norrlandsoperan Umeå, 20 september 2012

 

Engagemangets metoder

Projektledare Elin Wikström och Erik Andersson. I forskningsprojektet utforskades och klargjordes epistemologiska likheter och skillnader mellan nutida konstnärers och samhällsvetenskapliga forskares arbetsmetoder. Samtida konstnärliga verk, t.ex. i det "relationella" formatet arbetar med gestaltningar i det sociala rummet, med dess mening, makt och människor som arbetsmaterial. Samhällsvetenskapen använder sig alltmer av begrepp och metoder från kultursfären. Samtidigt arbetar båda med frågor om genus, diskursiv makt, identifikation, demokrati, rättvisa och välfärd, etc. Att utforska hur disciplinernas metoder förhåller sig till varandra. Vetenskapsrådet 2006-2008.

Engagemangets metoder, Elin Wikström

 

Forskningsprocesser i konst

Konstens kritiska potential och betydelse har utforskats, belysts och gestaltats i bland annat forskningsprojekt som "Forskningsprocesser i konst" - Per Nilsson, "Investigating the Investigation"- Elin Wikström. Vetenskapsrådet 2003-2005.

Forskningsprocesser i konst, Per Nilsson

Visible Blindness, Investigating the Investigation, Elin Wikström

 

Konsthögskolan har forskarutbildning på konstnärlig grund.